top of page

(English version available down below.)

NEDERLANDSE VERSIE:

Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van oldeheuvelt.com, oldeheuvelt.nl

Laatst bijgewerkt op 12-11-2023

Welkom bij oldeheuvelt.com, oldeheuvelt.nl, toegankelijk via https://www.oldeheuvelt.com en https://www.oldeheuvelt.nl. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in onze webshop en website. De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is essentieel voor ons.

Verzameling en Gebruik van Persoonsgegevens:

 • Wij verzamelen persoonlijke informatie zoals uw naam, e-mailadres, postadres en betalingsgegevens om uw bestellingen te verwerken en te verzenden.

 • Uw betalingsgegevens worden verwerkt via ons betaalsysteem Stripe.

 • Wij gebruiken deze informatie ook voor klantenservice en communicatie omtrent uw bestelling.

 • Wanneer u contact met ons opneemt, gebruiken wij de verstrekte informatie om te reageren op uw vragen, verzoeken en andere berichten.

 • Wij bieden een nieuwsbrief waarvoor u zich kunt aanmelden. Uw e-mailadres en andere verstrekte informatie worden gebruikt om nieuws, updates en promoties van onze kant te versturen.

 

Vereiste Gegevens voor Bestelling:

 • Voor het plaatsen van een bestelling in onze webshop is het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk. Zonder deze gegevens kunnen wij uw bestelling niet verwerken.

 • Indien u ervoor kiest deze gegevens niet te verstrekken, kunnen wij uw bestelling niet accepteren of moeten wij deze mogelijk annuleren.

 

Uw Rechten:

 • U heeft het recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

 

Beveiliging en Opslag van Gegevens:

 • Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verwerkt met passende beveiligingsmaatregelen.

 • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

Cookies en Web Beacons:

 • Wij gebruiken 'cookies' voor een optimale werking van onze website en voor het analyseren van websiteverkeer.

 

Privacybeleid van Derden:

 • Dit beleid is niet van toepassing op websites en diensten van derden die via onze website toegankelijk zijn.

 

Toestemming en Contact:

 • Door een bestelling te plaatsen, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

 • Voor vragen over dit beleid of uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via david@oldeheuvelt.com.

-

1. Toepasselijkheid: Deze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring zijn van toepassing op alle aankopen en bezoeken via https://www.oldeheuvelt.com en https://www.oldeheuvelt.nl.

2. Leeftijdsbeperking: Door een bestelling te plaatsen op onze website of onze website te bezoeken, bevestigt u dat u de wettelijke leeftijd heeft om dergelijke aankopen te doen in uw regio of land.

3. Gepersonaliseerde Bestellingen

 • Alle gepersonaliseerde bestellingen zijn definitief en kunnen niet worden geretourneerd of geruild, tenzij er sprake is van een defect of beschadiging bij ontvangst.

 • Klanten worden aangeraden de specificaties van hun gepersonaliseerde bestelling zorgvuldig te controleren voordat ze de bestelling bevestigen.

 

4. Beschadigde Goederen

 • In het geval dat u een beschadigd product ontvangt, neem dan binnen 3 dagen na ontvangst contact met ons op om een vervanging of andere oplossing te bespreken.

 • Gelieve foto's van de beschadiging mee te sturen om uw claim te ondersteunen.

 

5. Verzending en Levering

 • Alle bestellingen worden standaard verzekerd verzonden met een Track & Trace-code.

 • Als u uw bestelling niet binnen 2 weken na verzending heeft ontvangen, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

 

6. Bedrijfsinformatie

 • Wij zijn gevestigd in Frankrijk en opereren in overeenstemming met de Franse wetgeving en regelgeving.

 

7. Restitutiebeleid voor Evenementen

 • Voor aankopen gerelateerd aan evenementen (zoals tickets, workshops, speciale gelegenheden, etc.), kan het restitutiebeleid per evenement verschillen.

 • De specifieke restitutievoorwaarden voor elk evenement worden duidelijk vermeld op het moment van de bestelling.

 • Klanten worden aangemoedigd om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens hun aankoop te bevestigen.

 • Restitutie of omruiling voor evenementgerelateerde aankopen is onderhevig aan de specifieke voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn en aangegeven worden bij de bestelling.

 

8. Wijzigingen aan Voorwaarden

 • oldeheuvelt.com, oldeheuvelt.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op onze website.

 

9. Contact

 • Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze voorwaarden kunt u contact opnemen via david@oldeheuvelt.com.

ENGLISH VERSION:

Terms and Conditions and Privacy Policy of oldeheuvelt.com, oldeheuvelt.nl

Last updated on November 12, 2023

Welcome to oldeheuvelt.com, oldeheuvelt.nl, accessible via https://www.oldeheuvelt.com and https://www.oldeheuvelt.nl. This privacy statement provides insight into how we handle your personal data in our webshop and website. Protecting your privacy and personal data is essential to us.

Collection and Use of Personal Data:

 • We collect personal information such as your name, email address, postal address, and payment details to process and ship your orders.

 • Your payment details are processed through our payment system Stripe.

 • We also use this information for customer service and communication regarding your order.

 • When you contact us, we use the provided information to respond to your inquiries, questions, and other requests.

 • We offer a newsletter that you can opt-in to receive. Your email address and other provided information will be used to send you news, updates, and promotions from our side.

 

Required Data for Ordering:

 • Providing certain personal data is necessary for placing an order in our webshop. Without this data, we cannot process your order.

 • If you choose not to provide this data, we may not accept your order or we may have to cancel it.

 

Your Rights:

 • You have the right to access, rectify, delete, or limit the processing of your personal data.

 • You have the right to object to the processing and to withdraw your consent at any time.

 

Security and Storage of Data:

 • Your data is securely stored and processed with appropriate security measures.

 • We do not keep your data longer than necessary for the purposes for which it was collected.

 

Cookies and Web Beacons:

 • We use 'cookies' for the optimal functioning of our website and for analyzing website traffic.

 

Third-Party Privacy Policy:

 • This policy does not apply to third-party websites and services accessible through our website.

 

Consent and Contact:

 • By placing an order, you consent to the processing of your personal data as described in this Privacy Policy.

 • For questions about this policy or your personal data, please contact us at david@oldeheuvelt.com.

 

-

1. Applicability: These General Terms and Conditions and Privacy Policy apply to all purchases and visits made via https://www.oldeheuvelt.com and https://www.oldeheuvelt.nl.

 

2. Age Restriction: By placing an order or visit our website, you confirm that you have the legal age to make such purchases in your region or country.

 

3. Personalized Orders

 • All personalized orders are final and cannot be returned or exchanged unless there is a defect or damage upon receipt.

 • Customers are advised to carefully check the specifications of their personalized order before confirming it.

 

4. Damaged Goods

 • In the event that you receive a damaged product, please contact us within 3 days of receipt to discuss a replacement or other solution.

 • Please include photos of the damage to support your claim.

 

5. Shipping and Delivery

 • All orders are standard insured and shipped with a Track & Trace code.

 • If you have not received your order within 2 weeks of shipping, please contact us immediately.

 

6. Company Information

 • We are located in France and operate in accordance with French laws and regulations.

 

7. Refund Policy for Events

 • For purchases related to events (such as tickets, workshops, special occasions, etc.), the refund policy may vary per event.

 • The specific refund conditions for each event are clearly stated at the time of ordering.

 • Customers are encouraged to read these conditions carefully before confirming their purchase.

 • Refunds or exchanges for event-related purchases are subject to the specific conditions that apply at the time and are indicated at the time of ordering.

 

8. Changes to Terms

 • oldeheuvelt.com, oldeheuvelt.nl reserves the right to change these General Terms and Conditions at any time. The most current version is always available on our website.

 

9. Contact

bottom of page